Algemene Voorwaarden NovaCustom B.V.

Artikel 1. Definities

1. NovaCustom B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die zich ten doel stelt de verkoop van producten, in het bijzonder (draagbare) computers en aanverwante accessoires.
2. Onder “Opdrachtgever” wordt in deze voorwaarden verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon, al dan niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die van de diensten van NovaCustom B.V. gebruik maakt.
3. Onder “Overeenkomst” wordt in deze voorwaarden verstaan de rechtsverhouding tussen NovaCustom B.V. en de Opdrachtgever, een en ander in de ruimste zin des woords.
4. Onder “Diensten” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan alle producten en diensten die door NovaCustom B.V. en/of door NovaCustom B.V. ingeschakelde derden aan Opdrachtgever worden geleverd, alsmede alle overige werkzaamheden, van welke aard dan ook, die NovaCustom B.V. in het kader van een opdracht ten behoeve van Opdrachtgever verricht, waaronder begrepen werkzaamheden waarom Opdrachtgever niet uitdrukkelijk heeft verzocht.
5. Onder ‘Website’ wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de Website https://laptopzelfsamenstellen.nl.

Artikel 2. Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Klant en NovaCustom B.V. gesloten Overeenkomsten waarbij NovaCustom B.V. Diensten aanbiedt of producten levert. 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met NovaCustom B.V. overeengekomen. 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Klant.

Artikel 3. De Overeenkomst

1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
2. De Klant kan contact opnemen met NovaCustom B.V. via de Website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten. NovaCustom B.V. zal met Klant overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken die per brief of per e-mail verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de offerte of middels een opdrachtbevestiging.
3. Klant kan tevens bestellingen doen op de Website. De Overeenkomst komt dan tot stand middels het plaatsen van een bestelling.
4. Als NovaCustom B.V. een bevestiging naar Klant stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. NovaCustom B.V. kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
5. Indien Klant aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van NovaCustom B.V. dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij NovaCustom B.V. deze schriftelijk bevestigt.
6. Een opdracht door Klant waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door NovaCustom B.V..

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

1. NovaCustom B.V. zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
2. NovaCustom B.V. heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. Bij het inschakelen van derden zal NovaCustom B.V. de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Klant redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Klant overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Klant, en zullen door NovaCustom B.V. worden doorbelast aan Klant.
4. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan NovaCustom B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan NovaCustom B.V. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan NovaCustom B.V. zijn verstrekt, heeft NovaCustom B.V. het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.
5. De Klant draagt er zorg voor dat NovaCustom B.V. zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Klant zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
6. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant NovaCustom B.V. hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. NovaCustom B.V. dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 5. Wijziging van de Overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen NovaCustom B.V. en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het gebruikelijke tarief betaald worden.
3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van NovaCustom B.V. op en is voor de Klant geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen NovaCustom B.V. en Klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.

Artikel 6. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

1. NovaCustom B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat NovaCustom B.V. goede grond heeft te vrezen dat de Klant in die verplichtingen zal tekortschieten.
2. Voorts is NovaCustom B.V. bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
3. Indien de Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is NovaCustom B.V. gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 7. Annulering

1. Annulering van de Overeenkomst na ondertekening van de offerte is niet mogelijk met uitzondering van lid 2 van dit artikel.
2. Annulering van de Overeenkomst is tot 14 dagen na ondertekening van de offerte mogelijk indien de Overeenkomst op afstand tot stand is gekomen en Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt ten uitvoering van zijn beroep of bedrijf.
3. Annulering kan niet meer geschieden indien een mail is verzonden, inhoudende dat het Product verzonden is, waarbij het tijdstip van ontvangst van dit bericht door Klant als leidend geldt.

Artikel 8. Kosten, honorering en betaling

1. Alle genoemde bedragen in de offerte of op de website zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
2. NovaCustom B.V. heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
3. Betaling geschiedt via bankoverschrijving. NovaCustom B.V. maakt eveneens gebruik van Mollie als betaal dienstverlener. Gegevens kunnen binnen dat kader tussen NovaCustom B.V en Mollie B.V. worden gedeeld.
4. Voor bestellingen binnen Nederland en België vraagt NovaCustom B.V. geen verzendkosten.
5. Alle facturen dienen te worden betaald met inachtneming van een betalingstermijn van 14 dagen, tenzij een andere termijn is overeengekomen.
6. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan NovaCustom B.V. mede te delen.
7. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
8. Indien NovaCustom B.V. besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de in lid 7 van dit artikel genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform de alsdan geldende regelgeving dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 9. Verzending en bezorging

1. Indien een bestelling kwijtraakt of beschadigd wordt ontvangen, wordt er gezocht naar een passende oplossing in gezamenlijk overleg.
2. NovaCustom B.V. bepaalt zelf de wijze van transport en verpakking. NovaCustom B.V. kan ervoor kiezen om de Producten persoonlijk te bezorgen, maar kan ook kiezen voor bezorging via UPS of een andere postbezorger.
3. De levertermijn van NovaCustom B.V. is afhankelijk van de bestelling en wordt zowel voor als na het opgeven van de bestelling aangegeven. NovaCustom B.V. streeft te allen tijde naar een spoedige levering.
4. Indien de Producten na het verstrijken van de levertijd voor de Klant beschikbaar zijn maar niet door hem worden afgenomen, worden de Diensten te zijner beschikking opgeslagen voor zijn risico en op zijn kosten, ongeacht de reden van niet-afneming.

Artikel 10. Retournering

1. Producten kunnen geretourneerd worden indien Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt ten uitvoering van zijn beroep of bedrijf, binnen veertien (14) dagen na ontvangst, zonder opgaaf van reden. Het gehele door Klant betaalde bedrag inclusief verzendkosten wordt binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het Product volledig teruggestort.
2. Klant is gedurende deze veertien (14) dagen gehouden zorgvuldig om te gaan met het ontvangen product; het product is niet vervuild of beschadigd. Indien Klant besluit de Producten te retourneren, en het niet nodig is de verpakking te verwijderen, vraagt NovaCustom B.V. dit dan ook na te laten.
3. Klant kan het Product retour sturen via een zelfgekozen postbedrijf. De kosten van retournering komen voor rekening van Klant.
4. Indien klant een bestelling wenst te retourneren, dan kan de Klant een mail sturen naar info@novacustom.com. Het staat Klant ook vrij om op een andere ondubbelzinnige wijze aan NovaCustom B.V. kenbaar te maken de Overeenkomst op afstand te ontbinden.
5. Producten die op maat gemaakt zijn, zijn uitgesloten van retournering. Producten die op maat zijn gemaakt worden immers op basis van de specifieke constructies van de klant gemaakt en zijn dus bestemd voor een specifiek persoon.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

1. De Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. NovaCustom B.V. is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Klant onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
2. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is NovaCustom B.V. nooit aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de genoemde levertermijn op de Website, in de bevestigingsmail of elders. Overschrijding van de termijn geeft Klant geen recht de Producten te annuleren, of de ontvangst of betaling van de Producten te weigeren, noch is NovaCustom B.V. enige vergoeding verschuldigd jegens Klant.
3. NovaCustom B.V. is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden.
4. NovaCustom B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
5. NovaCustom B.V. is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 12.
6. Indien NovaCustom B.V. aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van NovaCustom B.V. met betrekking tot haar Diensten. NovaCustom B.V. is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
7. De aansprakelijkheid van NovaCustom B.V. is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien NovaCustom B.V. niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Klant betaalde bedrag.

Artikel 12. Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van NovaCustom B.V., waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is. 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van NovaCustom B.V. zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van NovaCustom B.V., brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten. 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt. 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal NovaCustom B.V. overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die NovaCustom B.V. heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 13. Garantie

1. NovaCustom B.V. biedt een garantie voor de door haar geleverde Producten tegen materiaal- en fabricagefouten. De garantie houdt in dat NovaCustom B.V. de fouten naar haar beste vermogen zal herstellen en indien nodig vervangen. Gebreken dienen schriftelijk bij NovaCustom B.V. te worden gemeld.
2. De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, ondeskundig, onzorgvuldig gebruik, gebruik voor andere dan normale doeleinden of van buiten komende oorzaken, waaronder begrepen maar niet uitsluitend brand- of waterschade.
3. De garantie is eveneens niet van toepassing indien de Producten door derden zijn gewijzigd of worden onderhouden.
4. De periode van garantie is 3 jaar vanaf het tijdstip van aflevering, tenzij anders is overeengekomen.
5. Indien NovaCustom B.V. herstelwerkzaamheden uitvoert die buiten het in dit artikel genoemde kader vallen, worden deze in rekening gebracht aan Klant.
6. Uitgesloten van garantie is schade van welke aard dan ook, in het bijzonder schade veroorzaakt door vallen, vloeistofschade en optische schade.
7. Garantie op dode pixels bij beeldschermen worden gevolgd door de ISO 13406-2 norm, klasse 2 (https://www.iso.org). Dit houdt onder andere in dat per één miljoen pixels er maximaal twee pixels niet goed mogen functioneren. Indien een aparte dodepixelgarantie is afgenomen, geldt klasse 1 voor de periode van 3 jaar na levering. Dit betekent in principe dat er op het gehele beeldscherm geen enkele dode pixel mag voorkomen.
8. De garantieperiode voor een laptop-accu is 12 maanden. Dit heeft te maken met de aard van het product. De accu’s die wij leveren bij onze laptops hebben namelijk Li-ion cellen die slijten bij gebruik. Bijgevolg is een vermindering van de capaciteit van de batterij of een kortere levensduur van de batterij geen materiaal- of fabricagefout en dekt de standaardgarantie geen wijzigingen van de capaciteit of de levensduur van deze batterij.
9. Overklokken wordt gezien als oneigenlijk gebruik.
10. Indien een gebruiker zelfstandig een firmware update uitvoert, geschiedt dit altijd op eigen risico – schade die ontstaat door een foutieve firmware-update is uitgesloten van garantie.
11. Software die niet is geleverd door NovaCustom B.V. is eveneens uitgesloten van garantie. Indien zich dan ook een storing in software – niet geleverd door NovaCustom B.V. – voordoet dan is dit eveneens uitgesloten van garantie.

Artikel 14. Reclames

1. Klant is gehouden het geleverde Product op het moment van aflevering, althans binnen een zo kort mogelijke termijn, te inspecteren of te doen inspecteren. Daarbij behoort Klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen in de Overeenkomst is bepaald.
2. Fouten of onjuistheden die bij een eerste inspectie geconstateerd kunnen worden, in acht nemende de eisen van redelijkheid en billijkheid, dienen binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst van de Producten schriftelijk aan NovaCustom B.V. te worden gemeld, met overhandiging van het aankoopbewijs, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
3. Overige klachten, waaronder begrepen klachten die niet bij een eerste inspectie geconstateerd konden worden, dienen uiterlijk binnen één (1) maand schriftelijk te worden gemeld bij NovaCustom B.V. overeenkomstig het bepaalde in lid 2 van dit artikel.

Artikel 15. Vertrouwelijkheid van gegevens

1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. NovaCustom B.V. kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.
2. NovaCustom B.V. draagt er zorg voor dat alle verwerkingen van persoonsgegevens van Klant conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn. Dit houdt onder andere in dat NovaCustom B.V. enkel persoonsgegevens verzameld op grond van een van de toegestane rechtsgronden en dat Klant te allen tijde een verzoek kan indienen bij NovaCustom B.V. tot verwijdering van zijn persoonsgegevens.

Artikel 16. Klachtenregeling

1. Indien Klant een klacht heeft dient Klant dit schriftelijk te zenden aan NovaCustom B.V..

Artikel 17. Identiteit van NovaCustom B.V.

1. NovaCustom B.V. is bij de KvK geregistreerd onder nummer 70810958 en draagt btw-identificatienummer NL858468840B01. NovaCustom B.V. is gevestigd aan Harmoleweg 4 (7482 PL) te Haaksbergen.
2. NovaCustom B.V. is per e-mail te bereiken via info@novacustom.com of middels de Website https://laptopzelfsamenstellen.nl en telefonisch op +31850603123.

Artikel 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op de rechtsverhouding tussen NovaCustom B.V. en haar Klant is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die tussen NovaCustom B.V. en Klant mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Overijssel of door de bevoegde rechter van het Arrondissement van de woonplaats van Klant.